Apostolska Aleksandrovski & Partners
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрација на вистински сопственик

 

 
 
 
 
КОЈ ИМА ОБВРСКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА?

Обврска да запишат податоци за вистински сопственик во регистарот на вистински сопственици имаат следните субјекти:

 • трговски друштва
 • подружници и филијали на странски трговски друштва и странски трговец поединец
 • здруженија
 • сојузи
 • фондации
 • комори
 • синдикати
 • политички партии
 • задруги
 • верски заедници
 • заедница на сопственици
 • други организации

ВО КОЈ РОК?

Најдоцна до 27.04.2021.

ШТО ДОКОЛКУ НЕ ЈА ИСПОЛНИМЕ ОБВРСКАТА?

За неисполнување на обврската предвидена е глоба во износ од 10.000 Евра за правното лице и 30% од износот на одговорното лице на тоа правно лице

 
 

Форма за РЕГИСТРАЦИЈА

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
* Тековна состојба:
 
*